REGULAMIN

KUNSZTOWNIA – SKŁAD PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH

 

Niniejszy regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze Strony Internetowej Kunsztownia www.kunsztownia.pl.

Użytkownik rozpoczynając korzystanie ze Strony Internetowej Kunsztownia www.kunsztownia.pl akceptuje postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zawartych w nich postanowień.

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Właścicielem Strony Internetowej Kunsztownia kunsztownia.pl jest Jolanta Piłatowicz-Szymkowiak, która wykonuje działalność gospodarczą pod firmą Kunsztownia Jolanta Piłatowicz-Szymkowiak, 80-864 Gdańsk, ul. Jana z Kolna 10, NIP: 5831011517, tel. +48 510 330 365, + 48 58 303 03 03, adres email: biuro@kunsztownia.com.pl.
 2. Strona internetowa kunsztownia.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę Internetową Kunsztownia, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony Internetowej Kunsztownia kunsztownia.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem skorzystania z Usług Elektronicznych dostępnych na Stronie Internetowej Kunsztownia jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • 2

Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Galerii Kunsztownia.
 2. Strona Internetowa Kunsztownia – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem kunsztownia.pl.
 3. Użytkownik – osoba, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała rejestracji, w wyniku której zostało utworzone dla niej konto.
 4. Usługodawca – Jolanta Piłatowicz-Szymkowiak wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Kunsztownia Jolanta Piłatowicz-Szymkowiak, 80-864 Gdańsk, ul. Jana z Kolna 10, NIP: 5831011517.
 5. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 6. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony Internetowej Kunsztownia.
 7. Formularz Kontaktowy – formularz dostępny na stronie internetowej www.kunsztownia.pl umożliwiający bezpośredni kontakt Usługobiorcy z Usługodawcą.
 • 3

Rodzaj i zakres Usług Elektronicznych

 

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony Internetowej Kunsztownia korzystanie z Formularza Kontaktowego.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców na Stronie Internetowej Kunsztownia odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na Stronie Internetowej Kunsztownia treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Strony Internetowej Kunsztownia i prezentowanych w niej materiałów.
 • 4

Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w §3 pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zapytania na Stronie Internetowej Kunsztownia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zapytania albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.1. komputer z dostępem do Internetu,

3.2. dostęp do poczty elektronicznej,

3.3. przeglądarka internetowa,

3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej Kunsztownia w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 • 5

Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Internetowej Kunsztownia Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kunsztownia.com.pl. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 • 6

Własność intelektualna

 

 1. Wszystkie treści zamieszczone na Stronie Internetowej Kunsztownia korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Jolanty Piłatowicz-Szymkowiak, która wykonuje działalność gospodarczą pod firmą Kunsztownia Jolanta Piłatowicz-Szymkowiak, 80-864 Gdańsk, ul. Jana z Kolna 10, NIP: 5831011517. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony kunsztownia.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

 • 7

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony Internetowej Kunsztownia zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).